NPPDL

Przebudowa ul. Poznańskiej w Skórzewie

 

W związku z zastrzeżeniami inspektora nadzoru inwestorskiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu co do spełnienia wymagań umownych dotyczących równości warstwy ścieralnej, na polecenie tut. Zarządu Laboratorium Drogowe przy GDDKiA w Poznaniu przeprowadziło badania. Wyniki wskazują jednoznacznie, że nie jest możliwe dokonanie odbioru drogi przez niewłaściwy stan nawierzchni jezdni. Mając powyższe na uwadze, inspektor nadzoru wraz z tut. Zarządem wydał polecenie wykonania robót naprawczych, tj. doprowadzenia równości do zgodności z wytycznymi zawartymi w umowie.

Zawiadamiamy niniejszym, iż w dniach 21 i 22 listopada br. (piątek i sobota) firma COLAS będzie wykonywała naprawy fragmentów nawierzchni ulicy Poznańskiej. Prace będą wykonywane pod ruchem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do osób kierujących ruchem.

 

 

Informacja archiwalna nr 3

W związku z uzyskaniem 24 października br. zgody Wojewody Wielkopolskiego oraz prawomocnej i ostatecznej zmiany decyzji ZRID polegającej na rozszerzeniu zakresu prac o wykonanie lewoskrętu do obiektu handlowego na podstawie projektu budowlanego sfinansowanego  przez właściciela obiektu, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przedłużył termin zakończenia realizacji zadania do 21 listopada 2014r. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż prace drogowe będą wykonywane z zachowaniem obu kierunków jazdy.

 

 

Informacja archiwalna nr 2

Informujemy, iż od soboty, 25 października br. w ciągu ul. Poznańskiej w Skórzewie firma Colas przywróciła ruch dwukierunkowy i zlikwidowała tymczasowe objazdy. Zwracamy jednak uwagę, że dalsze prace prowadzone są pod ruchem z miejscowymi utrudnieniami. Dlatego prosimy o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi na pojawiające się oznakowanie.

 Zgodnie z zawartym aneksem do umowy, firma Colas winna przywrócić ruch dwukierunkowy na przebudowywanej ulicy Poznańskiej w Skórzewie od 16 października br. Niemniej, mimo wydłużenia tego terminu, wykonawca nie wywiązał się z postanowień aneksu. Wobec powyższego, prace prowadzone są nadal przy wyłączeniu jednego kierunku ruchu, do czasu zrealizowania prac niezbędnych do uruchomienia ruchu dwukierunkowego. Po ich wykonaniu i uzyskaniu stosownego zgłoszenia przez Wykonawcę zmian w organizacji ruchu – niezwłocznie opublikujemy taką informację.

Jednocześnie wykonawca – firma Colas – zwróciła się do tut. Zarządu z pismem, w którym wnioskowała o przedłużenie terminu zakończenia całego zadania do 10 listopada br. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, po ustosunkowaniu się inspektora nadzoru do przedmiotowego wniosku, podjął decyzję o skróceniu tego czasu i ostatecznie zawarł aneks z terminem realizacji do 24 października br.

Warto podkreślić, że umowa jaka została podpisana pomiędzy – Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu a wykonawcą przebudowy ulicy Poznańskiej w Skórzewie – firmą Colas określa ściśle sytuacje, kiedy można w niej dokonywać zmian poprzez podpisywanie aneksów, w tym również dotyczących poszczególnych terminów realizacji inwestycji jak i zakończenia całego zadania.

 

 

Informacja archiwalna nr 1

Od 9 czerwca do15 października 2014 roku, w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2401P w miejscowości Skórzewo na odcinku pomiędzy ul. Malwową i ul. Batorowską wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od strony Poznania w kierunku do Dopiewa (wykonawca firma Colas zgłosiła konieczność utrzymania ruchu jednokierunkowego do 15.10.2014 roku). W przeciwnym kierunku objazd będzie możliwy drogą S11 i drogą wojewódzką 307 w kierunku Poznania lub ul. Skórzewską w kierunku do ronda przy ul. Malwowej. Ruch lokalny w Skórzewie, przede wszystkim dla pojazdów wyjeżdżających lub wjeżdżających do samego Skórzewa, poprowadzony zostanie ulicami: Rzemieślniczą i Spółdzielczą do ulicy Kolejowej jako niezbędny do skierowania pojazdów w stronę Plewisk lub dalej do Poznania. Objazd poprzez ulice: Rzemieślniczą i Spółdzielczą zapewni również możliwość przejazdu z kierunku ul. Batorowskiej do ul. Kolejowej.

 

Ruch autobusów komunikacji zbiorowej w kierunku Dopiewa będzie odbywał się bez ograniczeń. Natomiast w kierunku Poznania komunikacja zostanie skierowana objazdem poprzez ul. Batorowską, drogę wojewódzką 307 do skrzyżowania z ul. Złotowską.

 

Wykonawca przebudowy – firma Colas została zobowiązana przywrócić ruch dwukierunkowy najpóźniej od 16 października br. Od tego czasu prace będą prowadzone pod ruchem z miejscowymi utrudnieniami. Prosimy o zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe oznakowania.

 

Z informacji przedstawionej przez wykonwcę inwestycji, zakończenie przebudowy, na które Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, planowane jest na 31 października br.

 

Przepraszamy za uciążliwości związane z robotami, które zrekompensowane zostaną już wkrótce przebudowaną drogą, na której pojawi się między innymi pas manewrowy, zatoki postojowe, ścieżka rowerowa.

 

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: