Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019

W czasie akcji zima na drogach obowiązują określone standardy stanowiące o ważności danego odcinka i czasie reakcji służb:

 

  zobacz na mapie

 

II STANDARD – około 39 proc. dróg

 

 • jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu),
 • śliskość zlikwidowana na całej szerokości,
 • drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem.
III STANDARD – około 51 proc. dróg

 

 • jezdnia odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu),
 • śliskość zlikwidowana na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych, w innych miejscach wskazanych przez ZDP.
IV STANDARD –  około 9 proc. dróg

 

 • jezdnia zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb,
 • to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone.

 

Węzły i obiekty, przecinające S5 i S11 utrzymywane są przez GDKKiA o/Poznań.

 

Drogi powiatowe nr 2405P oraz 2418P w obrębie skrzyżowań z DW307 utrzymywane są przez WZDW.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, że w okresie zimowym oznakowane drogi rowerowe utrzymywane są jedynie interwencyjnie i na wybranych odcinkach przy długo utrzymującej się pokrywie śnieżnej lub śliskości. Ponadto przypominamy, że utrzymanie chodników należy do właścicieli przyległych nieruchomości.

 

****

 

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiadają firmy wyłonione w przetargu. Zgodnie z umową muszą dysponować odpowiednim sprzętem, dlatego na drogach mogą pojawić się pługopiaskarki (piaskarki, solarki z pługiem śnieżny) oraz pługi (pojazdy ciężarowe lub ciągniki z zamontowanym pługiem).

 

Firmy mają godzinę (po wydaniu polecania przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu), by dojechać na dany odcinek drogi i rozpocząć posypywanie lub odśnieżanie.

 

Odległość pomiędzy bazą danego wykonawcy a odcinkami dróg, które utrzymuje w ramach akcji zima, wynosi maksymalnie 30 kilometrów.

 

W sprawach zimowego utrzymania dróg

po godzinach pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

prosimy o kontakt pod numerem 508 236 315

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, tel.: 61 859 34 30, fax: 61 859 34 29, email: zdp@powiat.poznan.pl
 2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO, w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356).
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
  1. rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań, w celu podjęcia przez ZDP w Poznaniu działań zmierzających do ich realizacji;
  2. realizacją zawartych z ZDP w Poznaniu umów i porozumień;
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w Poznaniu w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu poznańskiego.
 5. Na mocy przepisów prawa, odbiorcami danych mogą być:
  1. inne organy i instytucje,
  2. firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowym, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń,
  3. placówki naukowe i badawcze,
  4. placówki edukacyjne,
  5. firmy świadczące usługi budowlano-remontowe,
  6. firmy świadczące usługi projektowe.
 6. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Ze wskazanych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  3. cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  4. w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
  5. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy stwierdzi Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe, wówczas może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres umożliwiający weryfikację przez ZDP prawidłowości tych danych.
 8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych naruszy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Warszawa, 00- 193, ul. Stawki 2, tel. (22) 5310300, fax. (22) 5310301.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pan/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.
Rozumiem