Regulamin

 1. Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwanym dalej ZDP. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8.
 1. Skontaktować się z nami można za pomocą:
 1. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy
  adresu e-mail: sadowski@rodo.pl.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • Realizacja zadań statutowych, określonych m.in. w ustawie o drogach publicznych;
 • Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych;
 • Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie ZDP;
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, robót budowanych, itp.;
 • Pomocy w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych;
 • Nadzorowanie inwestycji drogowych na terenie podległym administratorowi danych.
 1. Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie ZDP) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Podstawą prawna w przypadku likwidacji szkód jest kodeks cywilny, oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
 2. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych są:
 • Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej;
 • Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowym, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń;
 • Placówki naukowe i badawcze;
 • Placówki edukacyjne;
 • Firmy świadczące usługi budowlano-remontowe;
 • Firmy świadczące usługi projektowe.
 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie obsługi projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zgodnie z wymaganiami tychże projektów. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.
 2. Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ZDP, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Pragniemy poinformować, iż nie profilujemy danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: