A A

zdp@powiat.poznan.pl

tel. 61 859-34-30

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Pogoda Poznań z serwisu

Droga 2387P, przebudowa I etapu ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska

Zakończyła się przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. W ramach pierwszego etapu modernizacji tej drogi, od ul. Wołczyńskiej do posesji nr 493 (przy przedszkolu), na odcinku o dł. 0,944 mb. m.in. przebudowano jezdnię oraz wykonano ciągi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Projekt uwzględniał budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na skrzyżowaniu z ulicą Miętową zamontowano sygnalizację  świetlną. Dzięki rozbudowie ulicy Grunwaldzkiej  w Plewiskach poprawiło się bezpieczeństwo i warunki ruchu pieszych, rowerzystów oraz kierowców samochodów. Koszt prac w ramach I etapu wyniósł 5,2 miliona złotych. Zadanie było dofinansowane z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Powiat otrzymał dotację w wysokości 1,7 miliona złotych, pozostałą część kwoty sfinansowały ze swych budżetów; Gmina Komorniki – 1,8 miliona złotych oraz Powiat Poznański – 1,7 miliona złotych.  

W przyszłym roku planowana jest dalsza rozbudowa drogi do skrzyżowania z ulicą Szkolną.

 

 

 16 listopada 2016 r

W najbliższą sobotę, czyli 19 listopada br. wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej zaplanował dokończenie prac związanych z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Roboty, podobnie jak w minioną sobotę tj. 12 listopada  (na zdjęciu poniżej), będą prowadzone w technologii zakładającej ułożenie warstwy jednocześnie na całej szerokości jezdni.

Dlatego 19 listopada br. ulica Grunwaldzka (na odc. od ul. Wołczyńskiej do Północnej) zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach. Kierowcy będą poruszali się istniejącym objazdem, ulicami: Wołczyńską, Sycowską i Kolejową.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.

 

9 listopada 2016 r

Na najbliższą sobotę, czyli 12 listopada br. wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej zaplanował prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Roboty będą prowadzone w technologii zakładającej ułożenie warstwy jednocześnie na całej szerokości jezdni, co niewątpliwie wpłynie na trwałość nawierzchni. Dlatego w tym dniu nastąpi całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu na odc. od ul. Wołczyńskiej do Północnej (w obu kierunkach). Kierowcy będą poruszali się istniejącym objazdem.

Z powodu warunków pogodowych oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń możliwe jest wydłużenie zamknięcia na dzień następny – czyli do niedzieli, 13 listopada br.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.

 

 

21 października 2016 r

Wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach – firma Eurovia – po raz drugi zwróciła się do tut. Zarządu z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia zadania. Jako główną przyczynę podała wystąpienie aż 64 kolizji  (po prawej stronie jezdni z kierunku od Poznania) z urządzeniami podziemnymi, w tym z liniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Ich usunięcie i przełożenie wymagało uzyskania zgód gestorów sieci i automatycznie wstrzymywało prace drogowe przewidziane w harmonogramie inwestycji. Wszystkie kolizje zostały udokumentowane wystąpieniami wykonawcy o rozwiązania techniczne zaistniałych problemów, jak również zostały potwierdzone  w  zestawieniach kolizji u inspektora nadzoru.

Po zasięgnięciu opinii wszystkich uczestników tej inwestycji, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu uznał wniosek wykonawcy za zasadny i wyznaczył nowy, ostateczny termin zakończenia całego zadania na 30 listopada br.

Ponownie apelujemy do kierowców o  cierpliwość i zwrócenie uwagi na tymczasowe oznakowanie na przebudowywanym odcinku drogi.

 

 

13 września 2016 r

Na całej długości modernizowanego odcinka ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach zakończono prace związane z ułożeniem kolektora deszczowego.

Po stronie lewej (jadąc od Poznania) ułożono warstwę wiążącą, na której od dziś, tj. 13 września br. odbywa się ruch samochodowy. Z kolei objazd do ulicy Miętowej został poprowadzony ulicami: Kolejową i Zielarską. Wzdłuż lewego odcinka drogi wykonano także ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej (pomijając rejon skrzyżowania z ulicą Miętową ze względu na  trwającą budowę sygnalizacji świetlnej).

Ponadto, po prawej stronie ulicy Grunwaldzkiej (jadąc od Poznania), wykonano nową konstrukcję nawierzchni do poziomu warstwy podbudowy oraz chodnik. Jednocześnie też trwają prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych (tzw. stabilizacja) i roboty brukarskie oraz frezowanie ostatniego odcinka jezdni prawej od ulicy Skrytej do końca przebudowywanego odcinka drogi powiatowej.

 

 

 

30 sierpnia 2016 r

Ze względu na utrudnienia w realizacji inwestycji Wykonawca przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach – firma Eurovia – zwróciła się do tut. Zarządu z pismem o przedłużenie terminu zakończenia całego zadania. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, po szczegółowym przeanalizowaniu i zapoznaniu się z opinią inspektora nadzoru, uznał wniosek za uzasadniony i zawarł aneks do umowy przedłużający terminem zakończenia wszystkich robót do 31 października br., z zastrzeżeniem, że przywrócenie ruchu dwukierunkowego nastąpi nie później niż do 23 października br. Oznacza to, że organizacja ruchu, która funkcjonuje obecnie na przedmiotowym odcinku będzie obowiązywać najdalej do 23 października br.   

 

Najważniejsze powody powstania opóźnień to konieczność:

– likwidacji 7-krotnie większej kolizji z urządzeniami podziemnymi niż zakładał to projekt wykonawczy,

– wykonania przebudowy 32 szt. przyłączy różnych instalacji do budynków mieszkalnych, które nie były wcześniej zinwentaryzowane na mapach, a które kolidowały z budowanym kanałem deszczowym,

 – przebudowy zbyt płytko umieszczonych linii telekomunikacyjnych i energetycznych w pasie drogowym.

Likwidacja tych wszystkich  kolizji wymagała dodatkowych rozwiązań projektowych oraz uzgodnień.

 

Kierowców i pieszych prosimy o dalsze zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Mamy nadzieję, że wszelkie uciążliwości zostaną już wkrótce zrekompensowane nową i co najważniejsze bezpieczną drogą. 

Warto podkreślić, że umowa jaka została podpisana pomiędzy – Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu a wykonawcą przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach – firmą Eurovia  określa ściśle sytuacje, kiedy można w niej dokonywać zmian poprzez podpisywanie aneksów, w tym również dotyczących poszczególnych terminów realizacji inwestycji jak i zakończenia całego zadania.

 

26 lipca 2016 r

Od czwartku, 28 lipca br. na przebudowywanym odcinku ulicy Grunwaldzkiej obowiązywać będzie kolejny etap tymczasowej organizacji  ruchu. Polega on na wydłużeniu zamkniętego odcinka lewego pasa ulicy Grunwaldzkiej do końca I etapu przebudowy. Tym samym nie będzie możliwości wjazdu z kierunku Plewisk w ulicę Miętową (przy której rozpocznie się budowa sygnalizacji świetlnej) oraz do Biedronki. Dlatego wprowadzony został objazd ulicami Kolejową i Zielarską.

Cały czas apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasow oznakowanie, które zacznie obowiązywać z momentem rozpoczęcia robót drogowych.

 

 

 

 

13 lipca 2016 r

Od piątku, 15 lipca br. na przebudowywanym odcinku ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach zmieni się organizacja ruchu polegająca na wydłużeniu objazdu. Kierowcy jadący od strony Plewisk do Poznania muszą kierować się objazdem, który prowadzić będzie ulicami: Kolejową, Fabianowską, Trzebińską oraz Wołczyńska do ul. Grunwaldzkiej. Nadal utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy od strony Poznania w kierunku Plewisk.

Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest przesunięciem prac na kolejny odcinek drogi tj. od ul. Południowej do ul. Północnej.

Cały czas apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.

 

 

7 lipca 2016 r

Na 350 mb ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (od Poznania po lewej stronie) po wybudowaniu kolektora deszczowego, wykonano nową konstrukcję nawierzchni do poziomu warstwy wiążącej (warstwa ścieralna będzie układana na całej długości modernizowanej drogi, w ostatnim etapie prowadzonych prac). Wzdłuż tego odcinka wykonano także ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej. Obecnie ekipy remontowe przesunęły się na kolejny odcinek, gdzie prowadzone są roboty kanalizacyjne i sukcesywnie po wykonaniu kanału deszczowego układane będą warstwy podbudowy nawierzchni oraz wbudowywany zostanie krawężnik i oporniki ciągu pieszo-rowerowego. 

 

 

1 czerwca 2016r

W ramach przebudowy I etapu ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach wykonano rozbiórkę starej nawierzchni jezdni – po lewej stronie (z kierunku Poznania) na długości 350mb. Obecnie na tym odcinku drogi budowany jest kolektor deszczowy, po którym wykonywane są koryto jezdni i podbudowa pomocnicza oraz układany jest krawężnik drogowy. W następnej kolejności wykonawca przystąpi do budowy chodników i układania warstw bitumicznych nawierzchni. Po zakończeniu tych prac, ekipy remontowe przejdą na dalszy odcinek tej strony jezdni, gdzie wykonają podobny zakres robót. Jednocześnie też trwa usuwanie kolizji telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Miętowej, gdzie docelowo zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna.

 

 

 

19 kwietnia 2016r

W związku z rozpoczęciem 26 kwietnia br. przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach zmianie ulega organizacja ruchu na odc. od ul. Wołczyńskiej do ul. Skrytej.

Organizacja ruchu na czas trwania prac wprowadza utrzymanie ruchu jednokierunkowego od strony Poznania w kierunku Plewisk. Z kolei kierowcy jadący od strony Plewisk do Poznania muszą kierować się objazdem prowadzącym ulicami: Skrytą, Fabianowską Trzebińską oraz Wołczyńską do ul. Grunwaldzkiej.

Tymczasowy projekt organizacji ruchu przedstawiony przez Wykonawcę dotyczy prac prowadzonych pomiędzy ulicami Wołczyńską i Południową. Dla kolejnego, przebudowywanego odcinka drogi tj. od ul. Południowej do ul. Północnej (z uwzględnieniem budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Miętową) Wykonawca przedstawi nowy projekt organizacji ruchu. Po jego zatwierdzeniu przez tut. Zarząd, niezwłocznie poinformujemy o wprowadzanych zmianach.

Termin zakończenia budowy planowany jest na przełomie sierpnia i września br. i do tego czasu mogą też potrwać utrudnienia w ruchu. Tym samym apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie, które zacznie obowiązywać z momentem rozpoczęcia robot drogowych.

30 marca 2016 r

W terenie przekazano plac budowy I etapu przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Z ramienia Zamawiającego udział w nim wzięli: Marek Bereżecki Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Andrzej Przybylski przedstawiciel tut. Zarządu, a także Tomasz Szabelski pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawcę, tj. firmę Eurovia reprezentował Łukasz Główczyński. Po przekazaniu placu budowy, odbyło się spotkanie informacyjne w UG Komorniki z dodatkowym udziałem Wójta Komornik Jana Brody i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Borowczaka.

 

 

25 marca 2016 r

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisana została umowa na przebudowę I etapu ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (gmina Komorniki). Wykonawcę inwestycji reprezentowali pełnomocnicy firmy Eurovia S.A: Robert Foszcz, Dyrektor Oddziału Gorzów Wlkp.  i Dariusz Grozik Dyrektor Sektora Poznań. W imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu umowę podpisał Marek Borowczak, Dyrektor tut. Zarządu. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Z kolei planowany termin zakończenia zadania przewidywany jest na przełomie sierpnia i września br.

 

 

 

17 marca 2016 r

Wybrany został wykonawca robót. Wygrała firma Eurovia Polska S.A. Wartość umowy opiewa na 3.960.229,44 zł. W związku z dużym zainteresowaniem zakresem inwestycji, poniżej przedstawiamy aktualne plany sytuacyjne I i II etapu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej.

 

 

9 lutego 2016 r

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej 2387P Poznań-Komorniki w m. Plewiska, etap I.

 

 

29 stycznia 2016 r

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016. Dotację otrzyma łącznie 36 wniosków – 15 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 21 obejmujących drogi gminne. Dofinansowanie na drogi powiatowe otrzymały wnioski, którym w ocenie merytorycznej przyznano od 27,3 do 21,8 (na 42 pkt maksymalnie). Dla dróg powiatowych w całym województwie rozdysponowano w ten sposób 32.215.126 zł dotacji rządowej. Wniosek Powiatu Poznańskiego dotyczący I etapu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach został uwzględniony na 9 miejscu (23 pkt.) z przyznaną dotacją 2.814.179 zł

 

 

19 stycznia 2016 r

Po rozpatrzeniu odwołań przez Wojewodę Wielkopolskiego, Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził jako ostateczną listę rankingową projektów złożonych w ramach naboru do dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  Wniosek Powiatu Poznańskiego dotyczący przebudowy I etapu ulicy Grunwaldzkiej w  Plewiskach znalazł się na 9 miejscu, tym samym został objęty dofinansowaniem.

 

 

30 listopada 2015 r

Wojewoda Wielkopolski publikuje wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu. Wniosek Powiatu Poznańskiego znalazł się na 7 miejscu z przyznaną dotacją w wysokości 2.814.180 zł.

 

 

29 października 2015 r

Powiat Poznański składa wniosek o dofinansowanie przebudowy – ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach na odcinku od ulicy Wołczyńskiej do ulicy Szkolnej, w Plewiskach (gmina Komorniki),  etap I do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W ramach pierwszego etapu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach, od ul. Wołczyńskiej do posesji nr 493 (przy przedszkolu), na odcinku o dł. 0,944 mb zaplanowano m.in: przebudowę jezdni, ciągów dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego, budowę zatok autobusowych, miejsc postojowych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Na skrzyżowaniu z ulicą Miętową zamontowana ma zostać sygnalizacja świetlna. Celem rozbudowy drogi powiatowej 2387P w m. Plewiska są poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu wszystkich użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i samochodów. Koszt I etapu inwestycji planowanej na długości 0,944 km, szacuje się na ok. 7,3 mln zł.

 

Załączniki

I etap przebudowy ulica Grunwaldzka (3 MB)

(pdf)

II etap przebudowy ulica Grunwaldzka (3 MB)

(pdf)

Data wytworzenia informacji: 17.03.2016 12:35

Mapa strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2015

Realizacja: